Chính sách đảm bảo chất lượng công trình

Phù hợp
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG LINH KIỆT PHÁT là nhà thầu trong ngành xây dựng tại Việt Nam.
Trong điều kiện thi công nhiều phức tạp và rủi ro cao về an toàn lao động của ngành xây dựng, cùng với điều kiện thi công không ổn định, CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG LINH KIỆT PHÁT chỉ chấp nhận một số rủi ro có thể kiểm soát được tại các công trường thi công. Các điều kiện về xã hội, văn hóa và địa lý đặc thù của Việt Nam cũng là những yếu tố được cân nhắc trong việc thực thi chính sách an toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường.
Cam kết 
Chính sách của CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG LINH KIỆT PHÁT là các công việc phải được thi công một cách an toàn và hiệu quả đảm bảo chất lượng tại tất cả các công trình. An toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường được xem là điều kiện tiên quyết cho toàn bộ hoạt động của Công ty.
Không một nhân viên nào của CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG LINH KIỆT PHÁT bị bắt buộc phải làm việc trong môi trường không an toàn.
Liên tục cải tiến 
Chính sách của công ty CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG LINH KIỆT PHÁT là yêu cầu tất cả lực lượng lao động tham gia vào việc thực thi, đánh giá và liên tục cải tiến cách thức thực hiện an toàn lao động, môi trường và chất lượng. Trách nhiệm và sự tham gia của các cấp khác nhau có ý nghĩa mỗi người lao động là chủ sở hữu hệ thống an toàn sức khoẻ nghề nghiệp môi trường và chất lượng công trình và mong muốn áp dụng hiệu quả hệ thống này.
Các yêu cầu về pháp lý
An toàn sức khỏe nghề nghiệp, môi trường và chết lượng công trình trong các hoạt động của Công ty được triển khai đồng bộ bằng việc chú trọng biện pháp thi công, sử dụng các thiết bị chủ yếu và bằng cách tạo động lực cũng như huấn luyện liên tục toàn bộ nhân viên. An toàn sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường tại tất cả các nơi làm việc được thực hiện thông qua việc thiết lập tiêu chuẩn và phối hợp với khách hàng và các bên liên quan để áp dụng các quy trình thi công thích hợp, khắt khe hơn các quy định của nhà nước Việt Nam.
Các mục tiêu
An toàn sức khoẻ nghề nghiệp, môi trường và chất lượng công trình là trách nhiệm của tất cả mọi người. Tuy nhiên tiêu chuẩn sẽ được toàn bộ thành viên Ban lãnh đạo thiết lập để tạo ra một môi trường làm việc an toàn, đảm bảo tính thẩm mỹ, kỷ thuật, chất lượng sản phẩm. Các vấn đề về an toàn sức khỏe nghề nghiệp, môi trường và chất lượng công trình khi thực thi sẽ có tính chất thiết thực, hiệu quảcó tính cưỡng chế.
Nguồn nhân lực trong tổ chức của CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG LINH KIỆT PHÁT được xem là tài sản quý giá nhất. Chúng tôi đặt vấn đề an toàn sức khoẻ nghề nghiệp, môi trường và chất lượng công trình vào vị trí ưu tiên cao nhất và xem đây là trách nhiệm của CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG LINH KIỆT PHÁT trong việc đảm bảo rằng các điều kiện làm việc sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe và an toàn của người lao động và không gây nguy hại cho môi trường đồng thời kiểm soát tối đa chất lượng sản phẩm bàn giao cho Chủ đầu tư.
Văn bản
Hệ thống quản lý chất lượng được lập thành văn bản, áp dụng và duy trì theo sổ tay thủ tục CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG LINH KIỆT PHÁT
Việc áp dụng tại nơi làm việc của CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG LINH KIỆT PHÁT chủ yếu được thực hiện bằng việc sử dụng bộ biểu mẫu tiêu chuẩn, biện pháp thi công, quy trình kiểm tra và huấn luyện.
Thông tin 
Bản chính sách an toàn sức khỏe nghề nghiệp, môi trường và chất lượng công trình này được đăng tải trên website và dán trên bảng thông tin tại tất cả các công trường của CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG LINH KIỆT PHÁT.
Soát xét
Các thủ tục an toàn và môi trường liên tục được soát xét, cập nhật và cải tiến theo tinh thần:
“CÔNG TRÌNH SAU PHẢI TỐT HƠN CÔNG TRÌNH TRƯỚC”